ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

В КОНКУРС “GEOSTORIES- СПОДЕЛИ ПЪТЕШЕСТВИЕ И СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ЕДНО” НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ САНОМА БЛЯСЪК БЪЛГАРИЯ АД, ИЗДАТЕЛ НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC БЪЛГАРИЯ И DINERS CLUB БЪЛГАРИЯ.

УВОД

Списание National Geographic България и Дайнърс клуб България (наричани по-долу Организаторите) организират национален конкурс „GeoStories- сподели пътешествие и спечели още едно”.

GeoStories е онлайн платформа на National Geographic Society, която разказва истории от цял свят в снимки, придружени от кратко описание. Местоположението на локациите, където са заснети снимките, се отбелязва с точни координати на прецизна географска карта на платформата.

Целта на конкурса е да се сглоби кратка история от снимки, която да разказва за пътешествие на автора до дадена дестинация или съвкупност от дестинации. Дестинацията може да е от всяко едно кътче на земното кълбо и няма ограничения в местоположението й. Възможните обекти са много - от екзотични пейзажи, хора и животни до необичайни сцени от ежедневието. Важното е снимките да са заснети по време на пътешествие, екскурзия и т.н.. С изпращането на всяка фотография участникът гарантира авторството си на същата и позволява използването й от Организаторите за целите, предвидени в тези Правила. Фотографии, изпратени на хартия, няма да се приемат за разглеждане за участие в конкурса, както и същите няма да се връщат на подателя.
Всеки, който желае да участва, трябва да изпрати между 8 и 12 снимки и придружаващ текст на имейл GeoStories@nationalgeographic.bg или да ги качи чрез формата за участие в конкурса на сайта на конкурса www.geostories.nationalgeographic.bg
Историята трябва да има заглавие, а всяка от снимките трябва да е придружена с описание до три изречения. В конкурса може да се участва с не повече от две истории. Снимките може да се изпращат от 5 септември до 27 ноември 2013 година. Историите ще бъдат визуализирани и качени в българското издание на платформата на сайта www.nationalgeographic.bg след 15 октомври, след одобрение от администратор.

Победителят в конкурса, се определя чрез жребий на случаен принцип сред всички участници.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса.

2. В конкурса могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на списание National Geographic България, служители на Санома Блясък България АД, служители на Дайнърс клуб България, членовете на техните семейства и други лица, свързани с конкурса.

3. Участниците в Конкурса могат да изпращат своите истории в снимки от 5 септември до 27 ноември 2013 г. Победителят ще бъде определен на случаен принцип, чрез жребий сред всички участници, в периода около и след 13 декември 2013 година.

4. Всички представени за участие в конкурса материали (снимки и текстове) трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

4.1. допустимо е засилване на контраста на цветовете. Допуска се и изрязване на части от фотографиите. Всякакви други промени на оригиналните фотографии са забранени и водят до дисквалифицирането им в надпреварата за получаване на награда;

4.2. с оглед технологията на конкурса фотографиите и текстовете трябва да са в дигитален формат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци;

4.3. фотографии, изпратени на хартиен носител, няма да се разглеждат и приемат за участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител фотографии;

4.4. фотографиите трябва да се изпратят от техния автор - участник в конкурса, т.е. автор и участник в конкурса трябва да са едно и също лице. Организаторите приемат, че лицето изпратило фотографиите е техният автор.

5. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от две самостоятелни истории, съставени от различни снимки и текстове.

6. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, декларира и гарантира че:

6.1. изпратената история е съставена от фотографии, които са авторско произведение;

6.2. се съгласява с евентуална редакционна или коректорска намеса в изпратеното текстово съдържание по отношение на граматика и смислово съдържание на текста;

6.3. представените истории са създадени единствено от автора - участник в Конкурса, а не в съавторство;

6.4. предоставянето на историята като съвкупност от съставящите я фотографии не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и да е права, права на собственост, претенции или права на участие в Конкурса във връзка с тези фотографии;

6.5. фотографиите, както и текстът към тях не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано, търговско и/или рекламно послание, расово и/или полово дискриминиране или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание. В случай, че бъдат изпратени такива фотографии, Организаторите имат право незабавно да изтрият тези фотографии от сайта и да не допуснат участието на автора им в Конкурса;

7. Организаторите си запазват правото да подложат на анализ оригиналните фотографии/ изходните материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, се дисквалифицира от Конкурса.

8. Всеки участник в Конкурса предоставя на Организаторите, заедно и/или поотделно на всеки от тях безвъзмездно изключителното право на ползване - да възпроизвежда, разгласява, разпространява, да преработва, търгува, ползване на фотографските произведения поотделно и/или в тяхната цялост - като история, за срок от 3 (три) години, считано от датата на публикуването на фотографските произведения от участника поотделно и/или в тяхната цялост. Правото на ползване включва правото за многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж на фотографиитe (заедно и поотделно) на хартия и/или в електронен формат в бъдещ брой (или броеве) на списание National Geographic и/или други продукти на Организаторите, както и използването им с рекламни и промоционални цели без заплащане, включително и използването им за изготвяне, създаване и отпечатване на календари и други рекламни материали на Организаторите, както и използването им за визия върху пластиката на кредитни карти, както и да предоставя правото на ползване на фотографските произведения на трети лица.

9. За срока на ползване на фотографските произведения от Организаторите, заедно и/или поотделно всеки от тях, определен в точка 8, участниците, които са предоставили фотографски произведения за участие в Конкурса, имат право да ползват тези произведения поотделно и/или в тяхната цялост, само с некомерсиална цел, например в изложби или в материали, представящи автора на произведението. При всяко ползване по предходното изречение авторът е задължен да указва изрично, че правата върху произведенията принадлежат на Организаторите (напр. снимка [наименование] от [име и фамилия на автора], създадена за конкурса „Сподели пътешествие” на списание National Geographic България и Diners Club Bulgaria.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

10. Победителят в Конкурса се определя чрез жребий, който ще бъде изтеглен на случаен принцип сред всички участници от представители на Организаторите в присъствието на нотариус. Решението, определено според изтегления жребий, е окончателно и обвързващо за Организаторите и участниците в Конкурса.

11. След като нотариусът обяви името на победителя в Конкурса, същият ще бъде известен чрез писмо на предоставения от участника електронен адрес. Имената на победителя ще бъдат публикувани в интернет на адрес: www.nationalgeographic.bg около или след 13 декември 2013 г.

НАГРАДА

12. Наградата на победителя в Конкурса е екскурзия за двама по избор до една от трите дестинации: Виена, Прага или Рим, осигурена от Дайнърс клуб България.

13. Екскурзията – награда за победителя в Конкурса (наричана по-нататък „Наградата”), ще се проведе при следните условия:

13.1. при наличие или своевременно получаване на валидни документи за пътуване извън граница;

13.2. брой пътуващи лица – двама (победителят в Конкурса и придружаващо го лице. Ако придружаващото лице е под 18 години се изисква предоставяне от същото на декларация от неговите родители/настойници, с която същите писмено декларират съгласието си лицето да пътува зад граница до избраната дестинация, заедно с победителя в конкурса);

13.3. период за ползване на наградата – през първата половина на 2014 година, като конкретният месец зависи от планирането на екскурзията от Организаторите като от момента на оповестяването до момента на заминаването не трябва да има по-малко от 30 (тридесет) календарни дни;

13.4. продължителност на екскурзията - 4 (четири) дни с 3 (три) нощувки;

13.5. разходи, които се поемат за сметка на Дайнърс клуб България, като Организатор осигуряващ наградата са: - двупосочен въздушен транспорт - икономична класа, от летище София до съответното летище в избрания за екскурзията град; трансфер с наземен транспорт от съответното летище в избрания за екскурзията град до хотела в избрания град; 3 (три) нощувки в хотел; трансфер с наземен транспорт от хотела до летището в съответния град.

13.6. разходи, които не се поемат от Дайнърс клуб България и са за сметка Победителя - разходи за издаване на международен паспорт или лична карта, в случай че победителят в Конкурса няма такъв/такива или наличните са със срок на валидност под 6 (шест) месеца, считано от началната дата на екскурзията; разходи за транспорт на победителя в Конкурса от мястото на моментното му/й местожителство до летище София и от летище София до мястото на моментното му/й местожителство; разходи за транспорт извън посочените в точка 13.5 по-горе; разходи за храна; разходи за туристически и здравни застраховки и други разходи от личен характер;

13.7. притежанието от победителя в Конкурса на валидна кредитна карта на името на същия е желателно, тъй като е възможно да бъде поискана такава при регистрацията на същия в хотела.

13.8. не е разрешено каквото и да е прехвърляне, възлагане или заменяне на Наградата от страна на победителя в Конкурса на трети лица;

13.9. победителят в Конкурса няма право да претендира от Организаторите заедно и/или поотделно от всеки от тях за изплащане на равностойността на Наградата в лева или в каквато и да било друга валута.

14. Организаторите не носят отговорност заедно и/или поотделно, ако на победителя в Конкурса бъде отказано излизане от Република България или влизане на територията на страната на екскурзията. В такъв случай победителят в Конкурса няма право да получи Наградата както и да претендира каквато и да е компенсация от страна на Организаторите заедно и/или поотделно от всеки от тях, включително изплащане на паричната равностойност на Наградата, както и пропуснати ползи и/или причинени вреди, а организаторите си запазват правото да процедират с Наградата както намерят за добре, включително и да я предоставят на друг участник в Конкурса.

15. В случай, че граничните власти на страната, където Победителят следва да пристигне в изпълнение на Наградата, откажат достъп на Победителя до територията на същата, Организаторите имат ангажимента да осигурят връщането на Победителя на територията на Република България, като в този случай се приема, че Организаторът е връчил и предоставил надлежно Наградата на Победителя, и последният няма право да претендира каквато и да е компенсация от страна на Организаторите, заедно и/или поотделно от всеки от тях, включително изплащане на паричната равностойност на Наградата, както и пропуснати ползи и/или причинени вреди.

16. Приемайки Наградата, победителят в Конкурса декларира, че осъзнава факта, че това пътуване, без оглед на териториите и държавите, през които преминава, както и без оглед на начина и средствата за придвижване, включително и пеша, съдържа вътрешно присъщ елемент на риск от злополука, заболяване, телесна повреда, загуба или смърт, които могат да бъдат причинени от небрежност, природни сили, диви животни или други, известни или неизвестни въздействия. Победителят гарантира, че приема факта, че подобни рискове могат да съществуват във всеки един момент преди, по време на и след пътуването.

ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

17. С участието си в Конкурса участниците приемат, гарантират и декларират:

17.1. че ще предпазят, защитят и освободят от отговорност сп. National Geographic България, Санома Блясък България АД, Diners Club България, Националното географско дружество на САЩ и техните партньори, свързани лица, дъщерни дружества, рекламни агенции, агенти и техните служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито и да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в Конкурса и/или други дейности, свързани с Конкурса, включително пътуване, и приемането и използването, злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила;

17.2. че Организаторите, заедно и/или поотделно всеки от тях не отговарят и не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти и/или забавяне при функционирането или предаването от участника на историите и фотографските материали, както и в случай на повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран достъп до снимките, предоставени за участие в Конкурса, или изменение на данните за регистрация, представени за участие;

17.3. че Организаторите, заедно и/или поотделно всеки от тях не носят отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с технически повреди на която и да било телефонна мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, неполучаване на каквито и да било материали за участие поради технически проблеми или поради прекъсване на интернет трафика или поради проблеми с който и да е уебсайт, или поради каквато и да е комбинация от предходните, включително каквато и да повреда или щета, засегнала компютрите на участниците или компютрите на които и да било други лица, имащи връзка с или в резултат на участието, качването (ъплоуд) или свалянето (даунлоуд) на каквито и да са материали, имащи отношение към Конкурса.

17.4. че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България и всички спорове, породени от този Конкурс или отнасящи се до него както и правилата за участие в него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като компетентната юрисдикция.

17.5. че представените за участие материали ще се дисквалифицират, ако Организаторите по своя преценка установят, че една или повече от една от фотографиите не е/ не са оригинал, че фотографиите са направени в съавторство, и/или че предоставените материали не подлежат на участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното снимане е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба;

17.6. че настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградените в Конкурса и че жребият, извършен в присъствието на нотариус, е окончателен по отношение определянето на победителя в Конкурса;

17.7. че Организаторите могат да използват по свой избор снимките, участвали в Конкурса, и/или наградените снимки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и/или реклама, рекламни съобщения, отнасяща се до Конкурса, но не само или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплащат възнаграждение или да искат одобрение; В случай, че Организаторите използват фотографските произведения, участвали в конкурса, и/или наградените фотографии в тяхната съвкупност или самостоятелно, като отделни фотографии, по начина, определен в предходното изречение и/или съгласно т.8 и т. 9 по-горе, то Организаторите следва да съобщават и/или изписват името на автора на фотографските произведения.

17.8. че единствено лицето, спечелило награда, носи отговорност за всички данъци (било то национални или чуждестранни, включително върху доходите, продажбите и налозите върху вноса), таксите и допълнителните налози върху наградата;

17.9. че ако Победителят няма право да получи или откаже да получи наградата и/или е в невъзможност да пътува в периода, определен от Организаторите съгласно член 13, точка 13.3 по-горе, Наградата се счита за надлежно връчена на Победителя и същият няма право да претендира и/или да иска от Организаторите заедно и/или поотделно от всеки от тях обезщетение за пропуснати ползи и/или причинени вреди и Организаторите по своя преценка могат да присъдят Наградата на друг участник;

17.10. че Организаторите си запазват правото да проверят валидността и автентичността на всички материали, представени за участие, и/или който и да било участник (включително самоличността и адреса на участника) и да дисквалифицират материал, който не е съобразен с настоящите правила;

17.11. че неприлагането от страна на Организаторите на техните права на който и да е етап от Конкурса не съставлява отказ от тези права.

17.12. че дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани съгласно ЗЗЛД, включително за целите на директен маркетинг, както и да бъдат предоставяни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Участниците могат да възразят срещу разкриване и използване на личните им данни за такива цели, като уведомят Организаторите на адресите според съдебната им регистрация или на e-mail: konkurs@diners.bg и abonamenti@sbb.bg.

18. В случай, че Конкурсът не се проведе в резултат на настъпването на форс мажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и/или технически проблем, причинен от компютърен вирус, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, както и поради злонамерена промяна на програмни средства или документи, неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, извън контрола на Организаторите, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да дисквалифицират лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, ако същото/ите е/са участник/ци в Конкурса, и/или да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят провеждането на Конкурса. Ако Организаторите отменят или прекратят Конкурса, същите нямат никакви права върху представените фотографски материали.гр. София,

5 септември 2013 г.